logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Процедура по кандидатстване за член на "Национална Асоциация по Превенция и Терапевтично Обучение" - НАПТО

 • 1. Лицето, което кандидатства попълва следните документи:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.69, ал.1, т.1 от Устава
  • АНКЕТНА КАРТА по чл.69, ал.1, т.2 от Устава
 • 2. Изпращат се, попълнените документи в Секретариата на Асоциацията.

 • 3. В срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявлението в Секретариата на Асоциацията, Управителният съвет по предложение на Секретаря взема решение за възникване на членство.

 • 4. Секретарят на Управителния съвет уведомява писмено лицето, което е кандидат за член на Асоциацията за решението на Управителния съвет в срок от 14 (четиринадесет) дни след заседанието на Управителния съвет.

 • 5. В срок от 30 (тридесет) дни след получаване на уведомително писмо за възникване на членство, лицето, което е кандидат за член трябва да заплати членския внос, като размерът на членския внос, съгласно разпоредбите на Устава се упоменава в уведомителното писмо.

 • 6. След заплащане на дължимия членски внос, новоприетият член получава:

  • ЧЛЕНСКА КАРТА по чл.75, ал.1, т.1 от Устава
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО по чл.75, ал.1, т.2 от Устава