logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Видове членство

ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

Съгласно чл. 67, ал. 1. действащия Устав на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО пълноправни членове на Асоциацията могат да бъдат:

 1. Физически лица при следните условия:
  1. към момента на подаване на документите за членство да са навършили 18 години;
  2. дейността има да бъде ангажирана в сферата на хуманното здравеопазване, социалните дейности, психологията или в областта на превенцията и/или терапевтичното обучение.
 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза при следните условия:
  1. към момента на подаване на документите за членство да е изминала една година от учредяването;
  2. да имат най-малко 25 физически лица и/или 10 юридически лица за членове;
  3. да осъществяват своята дейност или част от нея в сферата на здравеопазването, социалните дейности, психологията или в областта на превенцията и/или терапевтичното обучение;

Важно! С решение на Управителния съвет за пълноправни членове могат да бъдат приети физически и юридически лица, които не отговарят на изсикванията за пълноправно членство, но които задължително трябва да са заинтересовани страни в сферата на превенцията и/или терапевтичното обучение.

Придобиване на пълноправно членство за физически лица

Съгласно чл. 69, ал.1 от действащия Устава на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучние” – НАПТО физическите лица се приемат за членове въз основа на следните документи:

 1. Заявление за членство на физически лица по образец, приет с решение на Управителния съвет, с което кандидатсващото лице декларира, че е запознато с Устава на Асоциацията и го приема.
 2. Анкетна карта по образец, приет с решение на Управителния съвет на Асоциацията.

Придобиване на пълноправно членство за юридически лица

Съгласно чл. 70, ал.1 от действащия Устава на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучние” – НАПТО юридически лица се приемат за членове въз основа на следните документи:

 1. Заявление за членство на юридически лица по образец, приет с решение на Управителния съвет, с което се декларира, че Управителният съвет на кандидатстващата организация е запознат с Устава на Асоциацията и го приема;
 2. Копие или препис-извлечение от Протокол на компетентния орган на кандидатстващата организация за решение за членство в Асоциацията;
 3. Удостоверение за актуално състояние;
 4. Документ, удостоверяващ броя на членовете на кандидатстващата организация за членство в Асоциацията.

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Съгласно чл. 71, ал. 1 от действащия Устав на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО за асоциирани членове се приемат физически и юридически лица, които не отговаря на изискванията за пълноправно членство. Асоциираните лченове на Асоциацията се приемат по общия ред.

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Съгласно чл. 72, ал.1 от действащия Устава на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО могат да бъдат български и чужди граждани с особени заслуги към развитието на целите на Асоциацията.

Почетните членове на Асоциацията получават Почетна грамота за удостояване със званието Почетен член на „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ” – НАПТО.

Стани член