logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Членство

Членството в „Национална асоциация по превенция и терапевтичо обучение” – НАПТО е доброволно, а членовете са пълноправни, асоциирани и почетни, като възникването на всеки вид членство, както и правата и задълженията на членовете се определят вУстава на Асоциацията.

Права на членовете на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучнение” - НАПТО

Съгласно чл.79, ал. 1 от действащия Устав на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО всеки пълноправен член на Асоциацията има право:

 1. Да издига кандидатурата си за избиране в управителните органи на Асоциацията и да участват в нейното управление;
 2. Да участва и да гласуват в заседанията на Общото събрание;
 3. Да участва в комисии и работни групи на Асоциацията;
 4. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията и да се ползва от резултатите от дейността й;
 5. Да правят предложения пред Управителния съвет за подобряване на работата на Асоциацията;
 6. Да поставя и разрешава въпроси от общ интерес;
 7. Да се ползва от всички дейности на Асоциацията;
 8. Да се ползва от всички придобивки, осигурявани от Асоциацията;
 9. Да напуска доброволно Асоциацията.

Важно! Всички асоциирани и почетни членове на Асоциацията имат същите права като пълноправните с изключение на правото да издигат кандидатурата си за избиране в управителния и контролния орган на Асоциацията, както и да гласуват по въпроси, засягащи двата органа.

Задължения на членовете на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучнение” - НАПТО

Съгласно чл.80 от действащия Устав на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО всеки член на Асоциацията има следните задължения:

 1. Да спазва разпоредбите на Устава на Асоциацията и Правилника за вътрешен ред и други вътрешни нормативни документи, приети от Управителния съвет;
 2. Да информира Управителния съвет на Асоциацията за настъпили промени в обстоятелствата;
 3. Да плащатредовно членския си внос;
 4. Да изпълняват решенията на върховния и управителния орган на Асоциацията;
 5. Да издигат авторитета на Асоциацията, да помагат за увеличаване на нейното имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите й или я злепоставят.

Прекратяване на членството в „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучнение” - НАПТО

Съгласно чл. 81 ал. 1 от действащия Устав на „Национална асоциация по превенция и терапевтоично обучение” – НАПТО членството в Асоциациацията се прекарятява в следните случаи:

 1. С едностранно писмено заявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията;
 2. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
 3. При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел, което е член на Асоциацията;
 4. При неплащане на членски внос в срок по-голям от 6 месеца от крайната дата за плащане;
 5. С еднострано изклключване на члена от страна на Управителния съвет на Асоциацията;
 6. С едностранното изключване на члена с решение на Общото събрание;
 7. При прекратяване на Асоциацията.

Важно! Членовете с прекратени членски права нямат право да изискват внесените от тях членски вноски, освен в случаите, в които прекратеното членство е въз основа на решение на Управителния съвет или Общото събрание на Асоциацията. В този случай на изключения член на Асоциацията се възстановява размера на вненсения членски внос, считано от датата на изключване до края на срока, за който е внесен членският внос.

Важно! Всеки член с прекратени членски права с решение на Управителния съвет на Асоциацията има право да сезира Контролната комисия на Асоциацията, а чрез нея и Общото събрание.

Членски внос

Членският внос на членовете на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” - НАПТО е годишен и се определя от Управителния съвет на Асоциацията, като размерът му е може да надвишава следните суми:

 1. 10% от минималната работна заплата за страната за изминалата календарна година за физическите лица, които са пълноправни членове;
 2. 25% от минималната работна заплата за страната за изминалата календарна година за юридическите лица, които са пълноправни членове;
 3. 4 % от минималната работна заплата за страната за изминалата година за физическите лица, които са асоциирани членове;
 4. 11.5% от минималната работна заплата за страната за изминалата година за юридическите лица, които са асоциирани членове.

Членският внос се дължи за календарна година и следва да бъде заплатен до 1-ви март на същата година.

Важно! При възникнало членство в периода от 1-ви март до 30-ти септември на календарната година, членският внос се преизчислява спрямо броят на месеците (Преизчислен годишен членски внос - ПГЧВ), оставащи до края на годината, за която се дължи. При възникване на членство след 15-то число на месеца ПГЧВ за съответния месец не се дължи.

Важно! При възникнало членство след 30-ти септември се дължи преизчисления годишен членски внос (ПГЧВ) по ал.4, както и пълния размер на членския внос за следващата календарна година в размера, определен с решение на Управителния съвет на Асоциацията.

Важно! Членският внос се внася по банков път по сметката на Асоциацията, като в полето „Основание за плащане” всеки член е длъжен да попълни: Членски внос, Трите имена на члена или наименованието на Сдружението, което е член. В случаите, когато се заплаща преизчисления годишен членски внос се попълва: ПГЧВ и броя на месеците, за които се дължи, а в случаите по ал.5 – ПГЧВ и броя на месеците, за които се дължи, както и календарната година, която предстои.Плащанията, при които няма попълнената необходима информация в полето „Основание за плащането” ще бъдат считани за невалидни, а сумите ще остават в полза на Асоциацията.

Членска карта и удостоверение за членство

Всяко физическо лице, което е член на Асоциацията получава следните документи, удостоверяващи членството му:

 1. Членска карта със следните елементи: Име, Презиме, Фамилия, снимка (незадължителен елемент), номер на картата, идентификационен номер за членство на физическо лице (ИНЧФЛ), дата на възникване на членството, валидност на картата, населено място, вид на членството и подпис на Председателя и Секретаря на Управитения съвет и печат на Асоциацията.
 2. Удостоверение на членство със следните елементи: Изходящ номер от кореспонденцията на Асоциацията, номер на удостоверението, Име, презиме, фамилия, дата на раждане, населено място, вид на членството, подпис на Председателя и Секретаря на Управителния съвет и печат на Асоциацията.

Всяко юридическо лице, което е член на Асоциацията получава следния документ, удостоверяващ членството му:

 1. Удостоверение на членство със следните елементи: Изходящ номер от кореспонденцията на . Асоциацията, номер на удостоверението, име на организацията, БУЛСТАТ номер, идентификационен номер за членство на юридическо лице (ИНЧЮЛ), вид на членството и подпис на Председателя и Секретаря на Управителния съвет и печат на Асоциацията.

Важно! В случаи на загуба, кражба или унищожаване на членската карта или удостоверението за членство, притежателя в максимално кратък срок от момента на установяване на липсата трябва да уведоми Секретаря на Управителния съвет на Асоциацията, който започва процедура по издаването на нов документ. В този случаи не се дължи такса за издаване на нова членска карта и/или удостоверение за членство.

Стани член