logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Общо представяне на Patient Support Programme « CareAssist »

Програма за подпомагане на пациенти „CareAssist” на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” е иновативна програма за обучение, предоставяне на подкрепа и подпомагане на хора, живеещи с хронични заболявания над 18 годишна възраст в България и техните семейства чрез предоставяне на психо-социална, здравна, административна и организационна подкрепа и подпомагане в контекста на терапевтичното обучение на пациента като подход, дефиниран от Световната здравна организация (СЗО) през 1996 г.

ПЪРВА ФАЗА НА ПРОГРАМАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ ХОРА, ЖИВЕЕЩИ СЪС СЛЕДНИТЕ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:
Псориазис (PsO) Псориатичен артрит (PsA) Ревматоиден артрит (RA) Анкилозиращ спондилит (AS)
ОБЩА СТРУКТУРА НА ПРОГРАМА CAREASSIST.pdf

Информация за заболяванията, обект на първа фаза от изпълнението на Програмата

Общо представяне на терапевтичното обучение като подход

Терапевтичното обучение на пациента е подход за интегрирана грижа, дефиниран от Световната здравна организация през 1996 г. в доклада „Therapeutic Patient Education - Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the field of Chronic Disease”. Според този документ терапевтичното обучение на пациента има за цел „да подпомогне пациента да придобие или поддържа компетенции, от които има нужда, за да управлява по-добре живота си с хронично заболяване”.

Терапевтичното обучение представлява продължителен процес, който е интегриран в здравната грижа, която получават хората, живеещи с хронични заболявания и обединява органзирани дейности, включващи подкрепа с цел информираност на пациентите за грижите, организацията и болнични процедури, както и поведение, свързано със здравето и заболяването. Това има за цел да ги научи (както и техните семейства) да разбират заболяването и съответното лечение, да сътрудничат и възприемат техните отговорности в процеса на лечение, както и да придобият компетенции за подържане и подобряване на качеството на техния живот.

Методика за реализиране на на програмата

Начинът за изпълнение на Програма за подкрепа на пациенти „CareAssist” на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” - НАПТО се базира на мултидисциплинарен подход, включващ широк набор от инструменти за реализиране на дейностите. Техният избор е съобразен с естеството на нуждите на целевата група, с характера на проблемите, които се решават, както и със спецификата на поставените цели на търсените резултати и на планираните дейности.