logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Секретариат

Секретариатът на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО се ръководи от Секретаря на Управителния съвет, който е неговият административен орган. Дейността на Секретаря се подпомага от административен асистент, който е щатен служител на Асоциацията.

Секретарят на Управителния съвет е негов член и се избира с обикновено мнозинство от останалите членове на Управителния съвет по предложение на Предаседателя по време на първото заседание на новоизбрания управителен съвет.

Секретар на Управителния съвет

Секретар на Управителния съвет на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучние” – НАПТО с мандат 2017 – 2022 г. е Емилия Петрова Георгиева, д.у.з.г.

Емилия Георгиева

Име: Емилия Георгиева, д.у.з.г.

Длъжност: Секретар на Управителния съвет

Контакти: +359 889 70 44 30 ; emiliya.georgieva@napto-bg.org

Кратка биография:

Емилия Георгиева, придобива полувисше медицинско образование по специалност „Клиничен лаборант” през 1995г. в ИПЗКССО „ Д-р Н. Николаев“ – гр. Варна. Професионалният й път започва в УМБАЛ „ Св. Марина” ЕАД – гр. Варна като медицински лаборант през 1995 г. и работи на това място до 2008 г. От 2012 година започва преподавателската си кариера в Медицински колеж – Варна като преподавател. През 2016 придобива ОНС „доктор” след защита на дисертационен труд на тема: „Осигуреност с медико-лабораторни услуги в общата медицинска практика в Североизточна България.”. Има участия в над 50 публикации в национални и международни списания. Автор е на монографичния труд „Приложение на базите данни и електронните информационни системи в лабораторната практика – състояние и перспективи”. Емилия Георгиева е член е на Националния антидопингов център и участва активно в национални и международни състезания за допинг контрол на спортисти в състезателна и извън състезателна спортна дейност. Владее английски език.

Представителни функции на Секретаря на Управителния съвет

Секретарят на управителния съвет на Асоциацията представлява Асоциацията пред физически и юридически лица - местни, регионални и държавни институции, потенциални донори, членове и други заинтересовани страни.

Задължения и правомощия на Секретаря

 1. Изготвя, актуализира и предлага за одобрение от Управителния съвет Правилника за вътрешен ред на Асоциацията и други вътрешни нормативни документи при необходимост.
 2. Администрира процедурата по прием на нови членове, както и отговаря за въпросите, отнасящи се до членовете на Асоциацията.
 3. Осигурява необходимите условия за провеждане на заседанията на Управителния съвет и Общото събрание.
 4. Води и съхранява документацията на Асоциацията, като удостоверява с подписа си достоверността й.
 5. Предлага на Председателя на Управителния съвет сключването и прекратяването на граждански и трудови договори със служители и/или сътрудници на Асоциацията.
 6. Ръководи дейността на Секретариата на Асоциацията и осигурява административното му функциониране.
 7. Ръководи текущите аспекти от дейността на Асоциацията.
 8. Подготвя конкурси, заповеди и длъжностни характеристики.
 9. Командирова служители на Асоциацията в страната и чужбина.
 10. Участва като протоколчик в заседанията на Управителния съвет и Общото събрание.
 11. Съхранява документацията от заседанията на Управителния съвет и Общото събрание на Асоциацията.

Прекратяване на правомощията на Секретаря

Секретарят на Управителния съвет на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО може да бъде осовбоден от поста му с решение на Управителния съвет при следните условия:

 1. По негово желание с едностранно писмено заявление, адресирано до Управителния съвет.
 2. При системно неспазване на задълженията му
 3. При невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от 2 (два) месеца.