logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Представяне

„Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО е организация с нестопанска цел в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, обн.ДВ, бр.81 от 6 октомври 2000 г., изм. и доп. ДВ., бр.103 от 27 декември 2016 г.)

Асоциацията е учредена на 01.08.2017г. в гр. Варна експерти в областта на превенцията, психологията, управлението на здравните грижи, неформалното образование и терапевтичното обучение с тенденция да се превърне в най-голямото обединение на заинтересовани страни в областта на превенцията и терапевтичното обучение в България.

„Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО с ЕИК/БУЛСТАТ:177200331 е регистрирана във Варненски окръжен съд с решение № 245/16.08.2015 г. по фиремно дело № 67/2017 и вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието с № на вписване:20171103002