logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Устав

Уставът на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” - НАПТО е приет по време на Учредителното събрание, проведено на 01.08.2017 г. в гр. Варна от учредителите на Асоциацията.
Съгласно параграф 2 от Раздел IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Уставът на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” - НАПТО може да се променя само от Общото събрание.

УСТАВ.pdf

Списък на Учредителите на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО

  • Емилия Петрова Георгиева, д.у.з.г. – гр. Варна, е-mail: emiliya.georgieva@napto-bg.org
  • Георги Симеонов Георгиев – гр. Варна, е-mail: emiliya.georgieva@napto-bg.org
  • Тодор Росенов Райков – гр. Бургас, е-mail: todor.raykov@napto-bg.org
  • Минко Милчев Милев, д.у.з.г. – гр. Варна, e-mail: minko.milev@napto-bg.org
  • Нели Миткова Ерменлиева, д.б. – гр. Варна, e-mail: neli.ermenlieva@napto-bg.org
  • д-р Христо Атанасов Славов – гр. Пловдив, e-mail: hristo.slavov@napto-bg.org
  • Мариана Димитрова Маринова – гр. Варна, e-mail: mariana.dimitrova@napto-bg.org
  • Светослав Ангелов Йорданов – гр. Варна, e-mail: svetoslav.yordanov@napto-bg.org
  • д-р Ивелина Миткова Недялкова – гр. Силистра, e-mail: ivelina.nedyalkova@napto-bg.org