logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Управителен съвет

Управителният съвет е управителният орган на Асоциацията и управлява, организира, координира и ръководи всички аспекти от дейността на Асоциацията, съобразявайки дейността си с Устава и законодателството в Р България. Управителният съвет е с мандат 5 години и се състои от петима членове – Председател, Заместник-председател, Секретар и двама членове.

Състав на Управителния съвет с мандат 2017-2022

Първият състав на Управителния съвет е избран по време на Учредителното събрание на Асоциацията, проведено на 01.08.2017 г. в гр. Варна. Мандатът на настоящия управителен съвет изтича на 01.08.2022 г.

Тодор Райков

Име: Тодор Райков

Длъжност: Председател на Управителния съвет

Контакти: +359 894 43 50 43 ; todor.raykov@napto-bg.org

Кратка биография:

Тодор Райков придобива образование по специалността „Биомедицински науки” в Белгия и притежава квалификация в областта на философията и психологията. Професионалния му път в областта на превенцията започва през 2007 г. по Национална Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. От тогава до днес основната му дейност е насочен към превенцията на ХИВ, подпомагане на хора, живеещи с ХИВ, както и превенция на наркозависимостите. Тодор Райков е сертифициран обучител по сексуално и репордуктивно здравно образование. През 2014 г. започва работа в голяма пациентска организация, където работи до юли 2017 г. и където дейността му е насочена към обучение и подпомагане на хора, живеещи с ревматични заболявания в България.
Професионалните интереси на Тодор Райков са в областта на вирусологията, микробиологията, психологията, интегрираните грижи и комуникациите в областта на здравеопазването. Тодор Райков има участия в над 15 научни публикации в национални и международни списания. Съавтор е на монографията „Психология на сексуалността – от практика към теория” (Берлин, Германия) и информационните брошури „Заболяването ревматоиден артрит” и „Заболяването „Анкилозиращ спондилит”. Владее английски език и френски език.

Емилия Георгиева

Име: Емилия Георгиева, д.у.з.г.

Длъжност: Секретар на Управителния съвет

Контакти: +359 889 70 44 30 ; emiliya.georgieva@napto-bg.org

Кратка биография:

Емилия Георгиева, придобива полувисше медицинско образование по специалност „Клиничен лаборант” през 1995г. в ИПЗКССО „ Д-р Н. Николаев“ – гр. Варна. Професионалният й път започва в УМБАЛ „ Св. Марина” ЕАД – гр. Варна като медицински лаборант през 1995 г. и работи на това място до 2008 г. От 2012 година започва преподавателската си кариера в Медицински колеж – Варна като преподавател. През 2016 придобива ОНС „доктор” след защита на дисертационен труд на тема: „Осигуреност с медико-лабораторни услуги в общата медицинска практика в Североизточна България.”. Има участия в над 50 публикации в национални и международни списания. Автор е на монографичния труд „Приложение на базите данни и електронните информационни системи в лабораторната практика – състояние и перспективи”. Емилия Георгиева е член е на Националния антидопингов център и участва активно в национални и международни състезания за допинг контрол на спортисти в състезателна и извън състезателна спортна дейност. Владее английски език.

Нели Ерменлиева

Име: Нели Ерменлиева, д.б.

Длъжност: Член на Управителния съвет

Контакти: +359 898 94 94 38 ; neli.ermenlieva@napto-bg.org

Кратка биография:

Нели Ерменлиева придобива висше образование по Биология и Екология и опазване на околната среда. Професионалният си път започва като асистент по микробиология и генетика в ШУ „Епископ Константин Преславски”. В периода 2013-2015 е асистент по микробиология и вирусология в Медицински университет„Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна. През 2015 г. Нели Ерменлиева придобива ОНС „доктор” на тема: „Широкоспектърни бета-лактамаза произвеждащи микроорганизми като причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти в детска възраст – характеристика и епидемиология”. През 2017 г. се дипломира в магистърска програма „Психология и психопатология” в ВСУ „Черноризец Храбър”. Има участие в над 50 публикации в национални и международни списания. Автор е на монографичния труд „Ботулинов неротоксин – от отровата до лекарството”. Владее английски език.

Минко Милев

Име: Минко Милев, д.у.з.г.

Длъжност: Член на Управителния съвет

Контакти: +359 894 43 50 43 ; minko.milev@napto-bg.org

Кратка биография:

Минко Милчев Милев завършва специалност зъботехника в ПМИ – Варна през 1994 г. От 1996 година е преподавател в УС „Зъботехник” на МК – Варна към МУ – Варна. През 2000 година придобива бакалавърска степен „Здравни грижи” във Медицински университет – Пловдив. Започва преподавателската си кариера в Медицински колеж - Варна като преподавател по практика в специалност „Зъботехник”. През 2016 Минко Милев придобива ОНС „доктор” след защита на дисертационен труд на тема: „Интегрирани комуникации в работата в зъботехническата лаборатория.”. Има участия в над 35 публикации в национални и международни списания. Владее английски език.